سردرگمم

WHERE I LOVED

مدتی است به خود برنگشته است

از یابنده تقاضا می‌شود اورا به صندوق پست بیندازد...

 

 

منتظری تهرانی