بکن نقابت را...!
نقابی که هر روز و هر لحظه تو را طوری نشان می دهد که نیستی...
اینقدر به صورتت نقاب زده ای که حتی تصویر واقعی ات را به کلی از یاد برده ای !
دیگر اگر کسی بپرسد:شما؟؟
جوابی نداری که بدهی...
هر لحظه طوری هستی که نیستی...
جاییی عصبی و لجوج
جایی مهربان  دل رحم
جایی غصه دار و غمگین
جایی خودشیرین
جایی مغرور
جایی خوب
جایی بد
ببینم هنوز خودت را میشناسی؟؟
به راستی تو کیستی؟؟؟؟!!
بنشین و نقاب هایت را بکن تا ماهم بدانیم...!
«من نوشت»