من امسال تمام کتاب درسی و کار و برگه های خط خطی و هر چی کاغذذ داشتم جمع کردم ورداشتم  دادم به بابامگفتم که ببرن غرفه بازیافت مثل اینکه یه چیزی میدن جاش.بابام هم گذاشت پشت ماشینش گفت هر وق شد می بره.

امروز سر راه یه غرفه دیدیم بابام اون همه کتاب و برگه رو برد وقتی برگشت فقط ییه کیسه خیلی کوچیک کف دستش بود.

پرسیدم چی شد

گفت که وزن کرد شد 9 و خورده ای کیلو که 700تومن می ارزه 

بعد اون کیسه رو گرفتم از بابام توش دوتا دونه ژیلت گذاشته بودن:|

من برای اینکه خوش باشم که انگار چیزی نشده گغتم که ما واسه محیط زیست میدیم دیگه   این چیزا ارزش نداره

حالا هی بگید کتاباتونو بدید غرفه بازیافت

وافعا چه جوری حساب کردن 9 کیلو کتاب، هفتصد تک تومن؟؟؟؟