سردرگمم

درد های پوستی کجا درد دوستی کجا

رفت ...

  • پریسا سادات ..
  • پنجشنبه ۷ دی ۹۶
  • ۲۰:۲۷

نمیدانستم دلش ترافیک است...

مرا از جاده ی فرعی پیچاند....
پ ن :این نوشته همین طوری اومد به ذهنم
پ ن2:این نوشته بدون پایه و اساس هست

پرسید : چگونه ای؟
گفتم : چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفت : صعب باشد.
گفتم : حال من هم چنین است!
«عطار»
پیام های کوتاه