_ من فقط از بلندی مترسم

+ تو از بلندی نمی ترسی، از افتادن می ترسی. تپه بالا نیست،چشمه پایینه

فیلم زاپاس

#دیالوگ_ماندگار