جوکر:

آدمها وقتی بهت احتیاج دارن که بهت نیاز دارن،کارشون که باهات تموم شد مثل یه آشغال میندازنت دور

فیلم شوالیه ی تاریکی(جوکر)

#دیالوگ-ماندگار