شما ها دیگه خیلی عجیب غریب شدید:|

داشتم یه کامنت خصوصی برای یکی از دوستان بیانی مینوشتم که طولانی بود بعد که تایید رو زدم نوشت کامنت خصوصیش رو بسته:|

خوب وقتی کامنتتو بستی من از کجا برات کامنت بفرستم؟؟

بیکاری میگی بگو تفاوت هامونو؟؟

خودش میفهمه دوستان:)

لطفا شما ها هم این کارو نکنید

چون کامنت طولانی بود و دیگه حوصله ندارم دوباره بنویسمش

هووووف

بعد میگن چرا کم میای بیان..

در ضمن واقعا به جز میس آنه هیچ دختری خودش رو دوست من به حساب نمیاره که پیام بده رمز رو براش بفرستم؟؟؟میگم که عجیب غریب شدین...

ماجده کجایی که پریسا از دست رفت... بیا حداقل یه لبخند برعکس که این آخریا میذاشتی بذار...اشکال نداره دیگه نمیگم چرا برعکس..