من همین جام و در حوالی ات قدم میزنم
من قول داده ام....
برای : م.ک