چای بدون قند مانند زندگی بدون دوست است
اگر دوست نباشد،
زندگی به کامتان تلخ می شود
مراقب دوستانتان باشید
دوستی هاتون پایدار...