برای ایجاد دوستی های عمیق
سعی کنید که سریع با همه صمیمی نشوید
دوستی های این گونه معمولا سطحی هستند 
و بیشتر اوقات بعد از مدت کوتاهی اثر آنها از بین می رود...
یا الله