چطوری پست رمز دارم 6 تا بازدید خرده در صورتی که به هیشکی رمز ندادم؟؟