مخم برا انشاء بالاخره کار کرد ..

خداروشکر...

+چه صدای رعد و برقی ... فک کنم بارون شه امروز...