مخم از دست رفه واقعا؟؟

قدرت تخیلم چی؟؟

چرا نمی تونم داستانو بنویسم؟؟؟؟