این همه سنگ خانوم رشیدی رو زدم به سینه م ، و خانم رشیدی با دادن این تکلیف قشنگ ما رو پکوند:

صفحه ی 14 و 15 و 16 در کتاب و صفحه ی 13 و 17 در دفتر ، چند تا سوال هم توی دفتر داد نوشتیم که بریم حل کنیم

:|

دیگه خودتون حساب کنید با اون خاطره ی هل دادن و این مشقا عایا انتقام جایز نیست؟؟؟؟؟

پ.ن:اینجا پر می شود از خاطراتم:)