دبیر دینی دیروز بد جور پیله کرده بود به من(بماند که منم انگار پیش فعال شده بودم) آخرشم گفت برو اونور بشین از تو انتظار نداشتم:|

معلم ورزش گرامی به من برگه ی آگاهی سلامت نداده حالا باید شنبه هبش بگم بده بهم ، پارسال گفت هر کی جلسه بعدی بیاره باید دو تومن بده ، به یکی هم گفته بود که چون دیر داده بود باید پنجاه تومن بیاره اما اون سریع زنگ زد به مامانش که برگه ش ر وبیاره...

تو زنگ مطالعات دبیر پرسید: رئیس جمهور چطوری انتخاب شده؟
بچه ها: به سختی

کلاس کاراته خیلی چسبید دیروز ، یکی از بچه ها بستنی آورده بود خوردیم و به شدت کیف داد:) (البته بماند که زدم قمقمه ی خواهر مبینا رو شکوندم اتفاقی)

الله یارتون