اگر به خاطر اینکه آدم خوبی هستی، انتظار پاداش داری، آدم خوبی نیستی!

برتراند راسل

پ.ن:هنوز نقشمون عملی نشده ستاره نی رو یادش رفت بیار(به پست های قبل مراجعه شود:دی)