حُقه -ی -شیر
یه -طوری -که -نفهمه
خانم -رشیدی
تلافی
فردا
...