دبیر قرآن و ریاضی:خانم رشیدی

بالاخره خانم رشیدی اومد تو کلاس هشتما فقط آدم از اونایی تعجب میکنه که میگن :اه رشیدی شد باز...

سال پیش خانم رشیدی وقتی تو راه پله بود ، ما رو هل میداد و میرفت. یه بار ستاره رو هل داد ، ستاره داشت کله پا می شد:||||  خانم رشیدی همین طوری رفت و ستاره با دهانی گرد از تعجب به جلو خیره شد...

امسال هربار که داریم میریم پایین خانم رشیدی دقیقا روبروی ماست و ما هم هی آروم میگیم وقت انتقامه اما مگه کسی جرأت میکنه خانم رشیدی رو هل بده . فک کنم فقط با استتار بشه این کارو کرد که خانم نفهمه...