سلام:)
خانوم رشیدی گفتن که می خواستن اصن کلاساشونو با ما بردارن اما نمیدونن که اجازه میدن یا نه 
گفتن امشب یا فردا صبح برنامه هامونو میدن توروخدا دعا کنید که ریاضیمون معلمشون بشن خانوم رشیدی .
امروز سر کلاس خانوم فرهی من داشت دیگه کم کم خوابم میبرد... آخه خانوم فرهی انقدر جدی هستن با ما شوخی نمی کنن اما خانوم رشیدی...
هعییییی
:)
الله یارتون.