مزخرف ترین معلم ریاضی...

دیگه خودتون تا تهش برید...