رفیق یعنی همدم

رفیق یعنی تکیه گاه

رفیق یعنی من پشتتم

رفیق یعنی هیچ وقت فکر نکن تنهایی

رفیق یعنی خوبی های لبریز

رفیق یعنی کادو های بی دلیل

رفیق یعنی خنده های دوتایی

رفیق یعنی هیچ رازی پیشم نداری

رفیق یعنی غم هات مال من

رفیق یعنی مبینا:)