برخیز که شور محشر آمد                     این قصه به سوز جگر آمد