گفت : چرا رمز دار؟

والا خودمم نمیدونم چرا انقدر رمز داره همش

معذرت

زمانی که مدارس شروع شه حضورم کمرنگ خواهد شد:)
به دلیل زیاد بودن دروس

فقط دعا کنید معلم ریاضیم خانم رشیدی باشه...

و بقیه معلمام همشون خوب باشن ینی عالی باشن...

هعی...