من هنوز نه مقنعه مو گرفتم نه کتابای درسیمو نه لوازم تحریر:/

:|

وای که چقدر دلم گرفته...