یه چند وقت میریم مسافرت 

یه یک هفته ای نیستم...!

موفق باشید:)

سه شنبه همین هفته برمیگردیم.