مهر بپرور

تا تورا خوشی فرا گیرد

دوستی آفرن تا دوستان تو را فرا گیرند

سخت نگیر که راحتی تو را گیرد

کم نیار تا استحکام تو را گیرد

آرام باش و از فوج فوج غم بگذر ،چون رود باش ،بگذر از سنگ ها و هرچه سد رو به روی راهت

می گذرد همه چی

و یک روز که به عقب بازگشتی خواهی دید چه دیر موقع بازگشتی!