من میگم کارتن خوابم،تو میگی کدپستی محل اقامت؟؟؟؟

گشت ارشاد 2