آدم های ضعیف انتقام می گیرند
آدم های بزرگ می بخشند
آدم های باهوش نادیده میگیرند
اما ما فقط فحش میدیم والا حوصله داری