باحال ترین فرد بیان:آجی زهرا و ماجده


مهربون ترین:یگانه و ماجده و آرام و منصوره


با ادب ترین: حسانه و چفچفک


با معرفت ترین: بهرنگ :/


با جنبع ترین: زهــــرا و ملینا


شاخ ترین:نمیدونم:(


کلــــکلوها