وقتی جهــــــان

                   از ریشه ی جـــــهنم

و آدم 

                  از عدم

و سعـــــــی 

                     از ریشه های یـــــــأس می آید

وقتی یک تـــــفاوت ساده

                                   در حرف

کفتـــــــار را

               به کفتـــــــــر 

                              تبــــدیل می کند

باید به بی تفاوتــــــی واژه ها

و واژه های بی طــــــــرفی 

                            مثل نـــــان 

                                          دل بســــت

نـــــــان را

          از هر طــــــرف بخوانی

                                       نـــــــــان است!

« قیــــــصر امین پور،از آینــــه های ناگــــهان »