مدت ها بود که خودم رو درگیر چیز های الکی میکردم،چیزهایی ریز و بی اهمیت که نتیجه بیکاری یک سری آدم علاف بود ،چیز های جزیی و بی اهمیت که فقط وقتم رو تلف می کرد...فقط باعث می شد الکی خودم رو ناراحت کنم...!اما الان خیلی خوشحالم ،خیلی راحتم چون همه رو بخشیدم حتی اونی رو که هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم ببخشمش.الان راحتم و میدانم که جواب ابلهان خاموشیه و جواب دادن و توضیح دادن برای یک سری آدم که نمیخوان بفهمن واقعا بی معنیه چون هر کسی به اندازه ی شعورش رفتار میکنه و به اندازه ی عقلش فکر میکنه.شاید بشه کسی که نمیدونه رو بهش فهماند اما کس که خودش رو زده به نفهمی رو نمیشه...!