دیروز ما زندگی را به بازی گرفتیم
امروز،او ما را
فردا؟ ...
قیصرامین پور