هر ردپای آهویی را که دیدید دنبال نکنید...این روزها گرگ های زیادی کفش آهو می پوشند...