چمدان دست تو و ترس به چشمان من است

این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است