شازده کوچولو :تو سواد داری؟

روباه:نه سواد مال آدماست.من شعور دارم.