یادتونه قبلا دوست داشتم مامور انتظامات مدرسه بشم و بعد از یه مذتی موفق شدم؟!!!

بعد از دو ماه رفتم استعفا دادم چون به نظرم خوب نبود...

کلا اینجوری بود که ازت کار می کشیدن معاون ها 

ینی نباید زنگ تفریح پایین میرفتی..باید داد  می کشیدی بچه ها پایین برن و اعصاب خودت رو خورد می کردی..با دوستات حرف نمی زدی..مثل این بود که یه کارت بندازن دور گردنت جای افسار و باهاش کنترلت کنن که چیکار کنی و نکنی...

اصلا خوب نبود 

و چون من همیشه به دوستان وفادار بودم و خواهم ماند و چون اونها انتظامات نشده بودن استعفا دادم تا با دوستانم خاطرات خوش رقم بزنم و سعی خودم رو هم کردم