ممکنه گاهی دلنوشته بذارم که برای پخش با نام من ایرادی ندارد.....