هر چه از دوست رسد نیکوست

خنجر دشمن بهتر از خنجر اوست