فردا امتحان اجتماعی داریم من هم چند درس رو خوندم فقط بقیه رو کاش برسم بخونم......