چهارشنبه امتحان ریاضی داشتم اسون بود ولی من گند زدم....خیلی بد بود....